โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

สมัครงาน

รับสมัคร

1. ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

2.  Foreign Teachers (English native speakers)

มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ