โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

สมัครเรียน

โรงเรียนตรีวิทย์ตากได้จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับคือ

>> การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล

การรับสมัคร

 • รับเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2-3 ปี
 • รับอนุบาล 1 อายุตั้งแต่ 3-4 ปี
 • รับอนุบาล 2 อายุตั้งแต่ 4-5 ปี
 • รับอนุบาล 3 อายุตั้งแต่ 5-6 ปี

* ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัคร เพี่อดูความพร้อมของนักเรียนในการแบ่งกลุ่มชั้นเรียน

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • สูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

* ในกรณีที่นักเรียนเคยเรียนมาจากสถานศึกษาแห่งอื่น ต้องนำหลักฐานแสดงผลการเรียนมาแสดงด้วย

การแบ่งกลุ่มชั้นเรียนอนุบาล

 1. เด็กนักเรียนที่อายุ 2-3 ปีที่ยังไม่พร้อมจะเรียนทางด้านวิชาการมากนัก จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ “ การเตรียมความพร้อม ” ให้ก่อนโดยให้ความรู้ด้านการเรียนอย่างง่าย การปรับตัวเข้ากับสังคมกับเพื่อน และครู โรงเรียนจัดนักเรียนกลุ่มนี้ในชั้น “ เตรียมความพร้อม ”
 2. เด็กนักเรียนอายุ 3-4 ปี จะยังให้ฝึกความพร้อมและความรู้ด้านวิชาการอย่างง่าย โดยให้นักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในชั้น “ อนุบาล 1 ”
 3. นักเรียนเข้าใหม่ที่อายุ 3 ปี 10 เดือน-4 ปี ที่มีความพร้อมที่จะเรียนอนุบาล 2 ได้ ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนในกลุ่มของนักเรียนอนุบาล 2 เด็กใหม่ โดยเริ่มการสอนจากง่ายไปยากจนจบโครงการอนุบาล 2
 4. นักเรียนอนุบาล 3 ต้องผ่านการในระดับอนุบาล 2 มาแล้ว ถ้าเป็นนักเรียนใหม่ต้องมีความรู้เทียบเท่ามาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด

* นักเรียนที่เข้าใหม่ อาจจะเรียนอนุบาล 1 หรือ 2 ก็ได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและอายุ (โดยประมาณ) ของเด็ก
** ฉะนั้น การเรียนอนุบาลจึงอาจจะเรียน 3 ปี หรือ 2 ปี ทั้ง นี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและอายุของนักเรียนประกอบกัน

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล

ชุดนักเรียน
ชุดพละ


>> การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษา

การรับสมัคร

 1. รับนักเรียนชายและหญิง
 2. รับนักเรียนประเภทไป-กลับ
 3. ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร (สำหรับชั้นประถมปีที่ 1)

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนพฤษภาคม)
 2. จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
 3. มีความพร้อมทางร่างกายและสติปัญญา สามารถช่วยเหลือตนเองได้

วันรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคมของทุกปีเป็นต้นไป

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป
 2. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน 1 ชุด
 4. ใบรับรองหรือหลักฐานการเรียนชั้นอนุบาล 3 (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมปีที่ 1)
 5. สมุดรายงานแสดงผลการเรียน (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมปีที่ 2-6)

การคัดเลือก
 ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบขั้นพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และข้อทดสอบเตรียมความพร้อม (วันสอบจะแจ้งให้ทราบวันสมัคร)

การรับมอบตัวนักเรียน

นักเรียนที่ผ่านการสอบแล้วและโรงเรียนได้กำหนด ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปมอบตัวโดยชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ ตามวันที่กำหนดให้

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันมอบตัว ดังนี้

 1. หลักฐานการแสดงผลการเรียนใน ป.01
 2. บัตรสุขภาพจากโรงเรียนเดิม
 3. ใบแจ้งย้ายนักเรียน
 4. ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอุปการณ์การเรียน ฯลฯ

เครื่องแบบนักเรียนประถม

ชุดเทวันโด
ชุดพละ