โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิตให้ปัญญา

สามัญ

หลักสูตรสามัญ (ACE)

(Active Conversation English Program)

การจัดหลักสูตร

ระดับปฐมวัย            

                   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนในเรื่องร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  โดยจัดกิจกรรมหลากหลายผ่านการเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เน้นการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ขนมธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

                   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  สุขศึกษา  พลศึกษา  ศิลปะ – ดนตรี  การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ


จุดเน้นของโรงเรียนตรีวิทย์ตาก

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มวิชาหลักเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร (ACE) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  2. ให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  3. ให้นักเรียนคิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะชีวิต
  4. ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื้อสัตย์สุจริตใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ