โรงเรียนตรีวิทย์ตาก

Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

IEP

หลักสูตร (IEP)

(Integrate  English  Program)

 

การจัดหลักสูตร

ระดับปฐมวัย            

                   ตามหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติ Native Speaker และครูไทยโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายผ่านการเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้งห้าและการเรียนรู้ผ่าน  ICT (Information Computer Technology)

จุดเน้นของโรงเรียน

 1. Student Achievement   มีผลพัฒนาการในด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา
 2. Excellence Alterative learning  มีความเข้าใจทางด้านภาษา คณิต วิทย์และเทคโนโลยี
 3. EQ : Emotional Quotient and Sufficiency Economy สำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตใจดีและรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ASEAN Community  พัฒนานักเรียนเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

ระดับประถมศึกษา

                   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ Thai , Mathematic , Science , Social , Heath , Art + Music + Technology  ใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ และ ICT (Information Computer Technology) และภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ Native Speaker อย่างเข้มข้น จัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

 

จุดเน้นของโรงเรียน

 1. Student Achievement   มีคะแนนผลการเรียนใน 5 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
 2. Literacy & Numeracy  มีทักษะอ่านคล่อง  เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง
 3. EQ : Emotional Quotient and Sufficiency Economy มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีจิตสาธารณะ และใช้ชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
 4. Excellence Alterative learning  มีศักยภาพในด้านภาษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและการแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษา
 5. ASEAN Community พัฒนานักเรียนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงสร้างหลักสูตร (Integrate English Program) ของโรงเรียนตรีวิทย์ตาก

ระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล 1-3

การจัดการเรียนการสอนเป็น 6 กิจกรรมหลัก

 1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 2. กิจกรรมสร้างสรรค์
 3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 4. กิจกรรมเสรี
 5. กิจกรรมกลางแจ้ง
 6. กิจกรรมเกมส์การศึกษา

 

ระดับประถมศึกษา 1-6

การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 8 สาระการเรียนรู้

 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 5. สุขศึกษา และพลศึกษา
 6. ศิลปะ
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8. ภาษาต่างประเทศ (GE)

โดยแบ่งเป็นนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม