โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
                เสริมสร้างทักษะภาษา วิชาการ ปลูกฝังคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล
พันธ์กิจ (Mission)
                1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้สู่สากลเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ และการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
                2. บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
                3. พัฒนาครูผู้สอนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                4. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (English Program : EP)
                5. ปลูกฝักคุณธรรมจริยธรรมนำหลักการของโรงเรียนศีล 5 มาเสริมสร้างและจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติจริง
                6. บุคลากรของโรงเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
                7. ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการบริหารโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณภาพ “เด็กดีศรีตรีวิทย์ตาก” (Our Smart students)
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
จัดการเรียนสองภาษา                                 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สื่อสารสองภาษ
ปรัชญาของโรงเรียน
นตถิ ปญญา สมา  อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คำขวัญของโรงเรียน
**
ปณิธานของโรงเรียน
Teach Less, Learn More
ใช้วิธีสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น
Motto
พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา
ความคาดหวังของโรงเรียนที่จะดำเนินการ

1. จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาระดับสถานศึกษา (ASEAN Study center)
2. จัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัยสองภาษา (English Program for adult students centre)
3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา (Peer Centre)
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ   PBL. (Project based learning) เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMIS)  

(Science   Mathematic   Independent   Study)