โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

คณะบริหาร


 • นายศิวชาติ ศิริเลิศ

  ตำแหน่ง : ผู้บริหารอาวุโส
  วุฒิการศึกษา : Ph.D (การจัดการศึกษา)


 • นางราตรี ศิริเลิศ

  ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา


 • นายศตวรรษ ศิริเลิศ

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท M.P.A. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)


 • นายวิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน