โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

ครูประถมช่วงชั้นที่ 1


 • นางสาววรรณรฎา ขันธนิกร

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 1/1
  วุฒิการศึกษา : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


 • นางสาวสุพิชฌาย์ ปาลีรัตน์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 1/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ


 •  

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 2/1
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การประถมศึกษา


 • นางสาวมินตรา เนื้อนิ่ม

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 2/2
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ


 • นายพีรวัส พันธ์พืช

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 3/1
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทย


 • นางสาวกมลชนก สิทธิการ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 3/2
  วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี