โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

ครูประถมช่วงชั้นที่ 2


 • นางสาวปวิณนุช ปักษี

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 4/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • นางสาวอชิรญาณ์ อยู่รอด

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 4/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • นางสาวจิลลาภัทร ต่ำจันทร์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 5/1
  วุฒิการศึกษา : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี • นางสาววราภรณ์ ตุ้นทรัพย

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 5/2
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา มัธยมศึกษา เอกภาษาไทย

 • นางสาวสิรฉัตร ปงหาญ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 6/1
  วุฒิการศึกษา :ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 • นางสาวสุพิชญา พลหลง

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 6/2
  วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา