โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

ครูระดับชั้นอนุบาล


 • นางสาวพลอยไพลิน มาลาวงษ์

  ตำแหน่ง: ครูพี่เลี้ยงประจำชั้น เตรียมอนุบาล
  วุฒิการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 สายวิทย์-คณิต


 • นางสาวสุภาพร คงสังข์

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น K.1
  วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย ป.ตรี : รัฐประศาสนศาสตร์

 • นางสาวอรกานต์ มณีสาร

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น K.2/1
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต การบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 • นางสาวมัลลิกา เหมะธุลิน

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น K.2/2
  วุฒิการศึกษา : คศบ. คหกรรมศาสตร์บัณฑิต

 • นางสาวยุวดี กรทรัพย์

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น K.3/1
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

 •  


 •