โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

นโยบาย

School Policy
นโยบายของโรงเรียน

  1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ อย่างเต็มศักยภาพ
  2. นักเรียนจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูและโรงเรียนเป็นอย่างดี และศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข
  3. ครูจะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้งภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีกัลยาณมิตร
  4. จัดระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการ ศึกษา

Motto of school

The parents give the life Treevit gives the wisdom

"พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา"

 

School Mission
เป้าหมายโรงเรียน

  1. การเปิดสอนระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3ได้ไม่น้อยกว่า 21 ห้องเรียน โดยาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนชั้นอนุบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การสอนในระดับประถมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นสูงกว่าเกณฑ์กำหนดในระดับที่พอใจที่สุด และไม่มีอัตราการตกซ้ำชั้น
  3. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตรีวิทย์ตากมีความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงและศึกษาต่อได้ทุกคน

Education Enhances The Quality of Living
การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมายถึง การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถที่จะนำความรู้มาใช้ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีคำขวัญเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

“Language Fluency, Wit and Wisdom, High Standard of Morality
ภาษาเด่น ปัญญาดี มีคุณธรรม

  • ภาษาเด่น” หมายถึง การมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก มีทักษะในด้านการใช้ภาษาสื่อความหมาย แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  • ปัญญาดี” หมายถึง นักเรียนต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านสติปัญญาเป็นเลิศและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้
  • มีคุณธรรมหมายถึง นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เป็นผู้เสียสละให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ   นักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับการเล่าเรียน อบรมฝึกฝนจนสำเร็จการศึกษาทุกชั้นสูงสุดของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถด้านวิชาการดนตรี กีฬา ศิลป นาฏศิลป์ มารยาทไทย งานประดิษฐ์ ซึ่งได้รับรางวัลจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงได้ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

สัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน

“ดอกบัว” : ดอกไม้ประจำโรงเรียน
“ม่วง ชมพู” : สีประจำโรงเรียน
“ต.ว.”, “T.V.S.” : อักษรย่อของโรงเรียน

"ต้นชัยพฤกษ์" ต้นไม้ประจำโรงเรียน