โรงเรียนตรีวิทย์ตาก
Treevittak School

Tel: 0869255782, 0932597637 พ่อแม่ให้ชีวิต ตรีวิทย์ให้ปัญญา

ประวัติ


โรงเรียนตรีวิทย์ตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กำกับดูแล) เป็นสถานศึกษาเอกชน ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา เป็นโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ในชื่อโรงเรียนตรีวิทย์ตาก โดยมีนายศิวชาติ ศิริเลิศ นางราตรี ศิริเลิศ และนายศตวรรษ ศิริเลิศ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนตรีวิทย์ตาก โดยมีนายมนัสนันท์  พิมพ์ปิติภัทร เป็นที่ปรึกษา นายบัญญัติ สัมมาเพชรรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยาเป็นที่ปรึกษาพิเศษมีนางราตรี ศิริเลิศ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายวิสุทธิพงษ์  ยอดเสาดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวนันชากรณ์  หนูวงษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนตรีวิทย์ตาก ดำเนินการจัดการเรียนการสอน มีครูทำการสอน 18 คน มีนักเรียน 200 คน (ครั้งแรก)

  1. โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  3. การบรูณาการหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (English Program : EP) และนำหลักสูตร California International Prep. มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6